top of page

תקשורת

למידת עמיתים בגן גלי ציון

ילדה מהגן עברה לגור בארה"ב והיא והילדים משתפים זה את זה באמצעות מייל לי וחקר על בעלי חיים ימיים

Project Gallery

bottom of page