top of page

פירות הדר

בגן זמר לומדים לחשב ולהתחשב

חקרו על פירות ההדר , ילדי הגן פתחו שוק פירות ובעזרת כמה כמה ניהלו את מלאי הפירות.

Project Gallery

bottom of page