top of page

למידת עמיתים

בגן סיגלית חוקירם באהבה ומתנסים בכתיבה

לאחר החקר בגלה לי,הילדים משתפים את חבריהם במפגש סיכום היום. הילדים מצליחים לכתוב את שמותיהם ולעיתים אף כותבים משפט מתוך שמיעה.

Project Gallery

bottom of page